Make your own free website on Tripod.com

MENGENALPASTI POLA KESALAHAN PELAJAR

DALAM PENYELESAIAN MASALAH MENGENAI PECAHAN

Oleh:

Hamdan b Abd. Manaf

Unit Matematik MPKTBR

 


ABSTRAK

Penyelesaian masalah merupakan satu daripada kemahiran matematik yang diajarkan kepada pelajar-pelajar di sekolah rendah dan juga menengah. Semua pelajar perlu menguasai kemahiran asas matematik dan seterusnya berupaya mengaplikasikannya dalam penyelesaian masalah matematik berkaitan kehidupan atau situasi harian. Kajian ini bertujuan mengenalpasti bidang kesukaran yang dihadapi oleh pelajar semasa menyelesaikan masalah matematik berkaitan situasi harian dalam tajuk pecahan. Untuk tujuan kajian seramai 20 orang murid Sekolah Menengah Kompleks Mengabang Telipot, Kuala Terengganu, Terengganu telah dilibatkan dalam kajian rintis dan 50 orang lagi dilibatkan sebagai responden kajian. Pelajar diminta menjawab satu set item ujian yang mengandungi 10 soalan penyelesaian masalah berkaitan tajuk pecahan. Item ujian ini dibina untuk mengenalpasti bentuk kesilapan pelajar. Manakala untuk mengenalpasti bidang kesalahan atau kesilapan pelajar, satu temu bual berstruktur diadakan terhadap pelajar. Kategori kesilapan adalah mengikut Kateori Analisis Kesilapan Newman. Seramai 16 orang murid telah ditemu bual. Hasil kajian mendapati sebanyak 46.5 % kesalahan pelajar digolongkan dalam ketegori pindah bentuk, 29.7 % dalam kategori kemahairan proses, 1.8 % dalam kategori enkod atau enkoding dan 29.7 % dalam kategori cuai, manakala tiada jawapan salah ysng dikategorkan sebagai bacaan dan kefahaman. Jumlah keseluruhan kesalahan pelajar yang dikumpul oleh 16 orang responden yang ditemu bual ialah 111 (69.4 %) dari 160 jawapan yang diberikan.

 


ABSTRACK

Problem solving is one of the mathematical skills taught to students in primary school as well as a secondary schools. Students must be acquire the basic mathematical skills to be applied in problem solving related to everyday life situations. This study aims at identifying areas of difficulties faced by students when attempting problems related to everyday life situations. For the purpose of study, 20 students from Sekolah Menengah Kompleks Mengabang Telipot, Kuala Terengganu, Terengganu are involved in the pilot study, whereas the other 50 students are involved as respondents and research sampel. A set of 10 questions on problem solving related to topics as fraction was given to these respondents. The questions are to identifying types of error made by students. Meanwhile Newman Error Analysis was used to categorize the scope of errors. An interview which based on structured questioneire was held and 16 students involved. The outcomes shows that 46.3 of errors are related to the difficulty of transformation, 29.7 % related to processing skills, 29.7 % related to carelessness, 1.8 % related to encoding and there werw total of 111 (69.4 %) errors out of 160 answers obtained from 16 pupils.


[ BACK ]