Make your own free website on Tripod.com

 

 

PENDIDIKAN MATEMATIK


 Matlamat Pendidikan Matematik di Malaysia

Matlamat pendidikan matematik

di Malaysia adalah untuk memperkembangkan pemikiran mantik,

analitis, bersistem dan kritis, kemahiran penyelesaian masalah serta kebolehan

menggunakan ilmu pengetahuan matematik supaya seseorang individu dapat

berfungsi dalam kehidupan seharian dengan berkesan dan bertanggungjawab

serta menghargai kepentingan dan

keindahan matematik

 


 PENDIDIKAN MATEMATIK DAN LATIHAN PERGURUAN

Kemusykilan Matematik

Penilaian Matematik KBSM

Komputer dalam Pendidikan Matematik

Memahami Punca Kuasa Dua

Faktor yang mempengaruhi pembentukan kurikulum matematik

Paradigma dalam kurikulum matematik & sains KBSM

Punca kegagalan perlaksanaan matematik KBSM

Paradigma dan metafora dalam pembentukan kurikulum matematik

Pengaruh aspek saikologi dan pedagogi dalam pembentukan kurikulum matematik

Kesilapan konsep dalam matematik

Instrumental understanding vs relational understanding.

Konstruktivism