Make your own free website on Tripod.com

Pengaruh aspek psikologi dan pedagogi

dalam pembentukan kurikulum Matematik

 

Oleh:

Tengku Zawawi b Tengku Zainal

Unit Matematik MPKTBR

 


 

Berdasarkan sejarah perkembangan pendidikan matematik di Malaysia, kandungan isi pelajaran matematik telah beberapa kali mengalami perubahan. Dari segi kandungan sukatan pelajaran, kurikulum matematik yang dilaksanakan sebelum tahun 70’ an memberi fokus kepada matematik tradisi. Dalam kurikulum matematik tradisi, matematik sekolah pada amnya disusun sebagai himpunan kemahiran dan konsep mengikut hirarki tertentu. Objektif pengajaran yang berlandaskan kepada teori pembelajaran tingkah laku telah membuat matematik terbahagi kepada ratusan bahagian, dan setiap bahagian diajar secara berasingan antara satu sama lain (Asiah Abu Samah, 1982). Dalam sukatan ini, kemahiran asas dalam ketepatan dan kelajuan kira mengira diberi penekanan. Segala pengiraan atau susunan algoritma (seperti dalam geometri Euclid) mestilah mengikut prosedur atau tertib tertentu. Pendekatan ini adalah selari dengan teori pembelajaran tingkah laku yang pada keseluruhannya berasaskan kepada objektif tingkah laku. Fokus teori ini adalah kepada bentuk atau jenis tingkah laku berulang manusia apabila dipengaruhi oleh b eberapa rangsangan. Pendekatan pengajaran pembelajaran begini sangat berkesan dalam meningkatkan kemampuan pelajar dari segi mengulangi algorithma atau prosedur matematik, tetapi tidak boleh digunakan untuk menerapkan pemikiran matematik yang lebih luas(Noor Azlan Ahmad Zanzali, 1996). Matematik pada ketika itu dianggap sebagai ilmu kira mengira. Segala fakta, petua dan hukum mesti dihafal oleh murid-murid. Maka pembelajaran matematik menjadi satu rutin menerima pengetahuan, menghafal pengetahuan dan membuat latih tubi supaya meningkatkan penghafalan (Ibrahim Md. Noh, 1995).


Berikutan dengan reformasi pendidikan yang berlaku diseluruh dunia ‘matematik moden’ telah mula diperkenalkan di sekolah -sekolah di Malaysia. Dalam sukatan pelajaran matematik Pilihan C yang dilaksanakan pada awal 70’an, unsur-unsur matematik moden dimasukkan dalam sukatan pelajaran (Asiah Abu Samah, 1982). Tajuk-tajuk moden seperti set, statistik, matriks, vektor dan sebagainya telah mula diajar kepada murid-murid sekolah Malaysia. Pendekatan Euclid dalam geometri dianggap tidak sesuai lagi, lalu dikeluarkan dari sukatan pelajaran dan digantikan dengan geometri transformasi. Pendekatan pengajaran yang bermula dengan pemahaman konsep, tanpa mengurangi kepentingan mengira, berasaskan kepada penghayatan struktur matematik telah dilaksanakan di sekolah. Guru-guru digalakkan menggunakan kaedah inkuiri dalam pengajaran mereka. Murid-murid mula didedahkan kepada proses matematik untuk menghasilkan sesuatu keputusan matematik dan bukan hanya terhad kepada penggunaan hasil matematik sahaja (Noor Azlan Ahmad Zanzali, 1996). Murid akan dilibatkan secara aktif dan guru memainkan peranan sebagai pemudah cara (fasilitator). Berbeza dengan peringkat awal tadi, di mana guru hanya terlibat sebagai pengajar (instructor) (Ibrahim Md. Noh, 1995). Pengajaran dan pembelajaran matematik telah mula diubahsuai supaya lebih menumpu kepada memberi makna kepada matematik yang diajar. Di peringkat sekolah rendah, Projek Khas telah ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan untuk tujuan menyediakan panduan untuk guru-guru berasaskan sukatan pelajaran yang sedia ada. Di peringkat sekolah menengah sukatan pelajaran matematik moden (atau matematik Pilihan C), berpandukan kepada bahan-bahan hasil projek Scottish Mathematics Group (SMG) dan School Mathematics Project (SMP) telah digubal dan mula dilaksanakan pada 1970. Penyusunan kurikulum matematik dalam era matematik moden telah dilakukan dengan kaedah yang berbeza daripada era sebelumnya. Dalam mateamtik moden, walaupun terdapat aljabar, aritmetik, geometri dan trigonometri, tetapi pada keseluruhannya terdapat usaha untuk mengkamir tajuk-tajuk tersebut. Di antara tema-tema yang berperanan pengamir ialah :


Set - konsep ini digunakan sebagai asas dalam pembelajaran matematik

Hubungan - dalam aljabar, geometri penjelmaan, trigonometri dan aritmetik

kordinat dan graf- dalam geometri, aljabar, aritmetik, trigonometri dan statistik.


Kurikulum matematik disusun mengikut tema tersebut dengan andaian bahawa wujud satu struktur yang unik dalam matematik (Noor Azlan Ahmad Zanzali, 1996). Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang dilaksanakan sebelum 80 ‘ an dirancang berasaskan isi kandungan mata pelajaran. Isi kandungan itu pula kerap kali tidak berkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain dan butiran yang terkandung dalam sukatan pelajaran adalah terlalu banyak. Keadaan ini membebankan dan membosankan pelajar. Secara umumnya, menguasai sepenuhnya KLSR adalah di luar kemampuan banyak pelajar sekolah rendah. Antara kelemahan terbesar dalam KLSR dan KLSM ialah isi kandunganya terlampau memberi penekanan dalam persediaan untuk mencapai kecemerlangan kebendaan. Penekanan ini telah mewujudkan kepincangan dalam persediaan untuk kecermelangan kerohanian. Daripada sudut pedagogi pula, KLSR dan KLSM memberi tumpuan kepada aspek pembelajaran melalui pendekatan hafalan secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh fahaman behaviourisme . A spek lain seperti pemahaman, amalan dan penghayatan kurang diberi perhatian yang sewajarnya (Nik Azis Nik Pa, 1992).


Kurikulum matematik KBSM membekalkan pendidikan matematik yang umum, menyeronok dan mencabar bagi semua pelajar, yang memberi fokus kepada keseimbangan antara kefahaman terhadap konsep dengan penguasaan kemahiran, penggunaan matematik dalam situasi sebenar, kemahiran menyelesaikan masalah, serta cara pemikiran logik, kritis dan bersistem. Turut diberi perhatian ialah penerapan nilai murni untuk melahirkan warganegara yang dinamik dan amanah. Kandungan matematik diolah dalam tiga bidang yang berkaitan

(KPM, 1988)

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam KBSM berasaskan kepada tiga

peringkat yang bertindihan dan saling berkaitan:

- pelajar dilibatkan secara aktif dalam aktiviti pembelajaran

- samada melalui pengalaman sebenar atau simulasi

- penelitian kembali pengalaman yang lalu(refleksi)

- mengabstrak corak,bentuk dan pola yang spesifik untuk

membina skim yang baru

- memperkembangkan skim yang sedia ada agar menjadi lebih sofistikated

- pelajar didedahkan dengan berbagai pengalaman dan situasi baru

(Nik Azis Nik Pa, 1992)


Kurikulum matematik dalam KBSM memberi tumpuan kepada penyelesaian masalahdan pemikiran kritis. Para guru dikehendaki membimbing murid membina konsep sendiri (konstruktivism) dalam minda dengan bantuan bahan-bahan manipulatif. Bahan-bahan dalam pelajaran konstruktivis adalah unsur-unsur untuk dilakukan tindakan, bukannya bahan paparan maklumat. Bukan untuk mengira, tetapi untuk membina pengetahuan dan kemahiran (Ibrahim Md. Noh, 1995).


BIBLIOGRAFI

Asiah Abu Samah (1982). Perkembangan Kurikulum Matematik Sekolah di Malaysia Sejak Zaman Penjajah, Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Pendidikan Matematik , UKM

Ibrahim Md. Noh (1995). Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Berasaskan Fahaman Binaan. Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Matematik di Metro Inn. Kajang.

Kementerian Pelajaran Malaysia (1988). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.

Nik Azis Nik Pa(1992). Agenda Tindakan: Penghayatan Matematik KBSR dan KBSM. Kuala Lumpur : DBP

Nor Azlan Ahmad Zanzali (1996). ‘Isu-isu Berterusan Dalam Pendidikan Matematik’. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 14, 19-40.

Von Glasersfeld. E. (1991). Radial Constructivism in Mathematics Education. Kluwer Academic Publishers

 

 


[ BACK ]